Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreasonably /ʌn'ri:znəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không biết điều
    [một cách] quá đáng