Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprovoked /,ʌnprə'vəʊkt/  

  • Tính từ
    không do khiêu khích, không do một cái gì trước đó gây ra
    unprovoked aggression
    cuộc xâm lăng không do khiêu khích