Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprogressive /'ʌnprə'gresiv/  

  • Tính từ
    không tiến bộ, lạc hậu