Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpreventable /'ʌnpri'ventəbl/  

  • Tính từ
    không thể ngăn cản, không thể ngăn ngừa, không thể phòng tránh được