Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpresuming /'ʌnpri'zju:miɳ/  

  • Tính từ
    khiêm tốn, không tự phụ, nhũn nhặn, khiêm nhường