Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprepossessing /,ʌn,pri:pə'zesiŋ/  

 • Tính từ
  [có] bề ngoài không hấp dẫn, không dễ coi
  though unprepossessing to look athe is highly intelligent
  mặc dù bề ngoài không hấp dẫn, anh ta rất thông minh

  * Các từ tương tự:
  unprepossessingly