Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpremeditated /,ʌnpri:'mediteitid/  

 • Tính từ
  không định trước, tự phát
  an unpremeditated attack
  một cuộc tấn công không định trước

  * Các từ tương tự:
  unpremeditatedly