Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không được nói trước, không được báo trước, không được tiên đoán