Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có dân ở, không có cư dân