Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpointed /'ʌn'pɔintid/  

  • Tính từ
    không có dấu chấm câu
    không có mũi nhọn