Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpoetic /'ʌnpou'etik/  

 • Tính từ
  không phải là thơ ca
  không hợp với thơ
  không viết bằng thơ
  không thi vị, không nên thơ

  * Các từ tương tự:
  unpoetical, unpoeticalness