Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpitying /ʌn'pitiiɳ/  

  • Tính từ
    không thương xót; tàn nhẫn