Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpersuaded /'ʌnpə'sweidid/  

  • Tính từ
    không tin, không tin chắc