Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unperceived /'ʌnpə'si:vd/  

  • Tính từ
    không nhận thấy, không nghe thấy