Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unperceivable /'ʌnpə'si:vəbl/  

  • Tính từ
    không thể nhận thấy được, không thể nghe được