Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpeopled /'ʌn'pi:pld/  

  • Tính từ
    không có người ở, không có dân cư