Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unorthodoxy /ʌn'ɔ:θədɔksi/  

  • Danh từ
    tính chất không chính thống