Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unornamented /'ʌn'ɔ:nəmentid/  

  • Tính từ
    không trang trí; không trang sức