Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unobservant /'ʌnəb'zə:vənt/  

  • Tính từ
    không hay quan sát, không có óc quan sát
    (+ of) không tuân theo; hay vi phạm