Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unnoted /'ʌn'noutid/  

  • Tính từ
    không ai chú ý, không ai để ý đến
    vô danh, không tiếng tăm (người); không quan trọng, không đáng kể (việc)