Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unnecessarily /ʌn'nesəsrili/  /ʌn,nesə'serəli/

  • Phó từ
    [một cách] không cần thiết, [một cách] thừa
    [một cách] không có lý do, [một cách] vô cớ