Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmovable /'ʌn'mu:vəbl/  

  • Tính từ
    không thể di động, không thể di chuyển