Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không pha, nguyên chất, tinh
    không hỗn tạp

    * Các từ tương tự:
    unmixedly