Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmethodical /'ʌnmi'θɔdikəl/  

  • Tính từ
    không có phương pháp