Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmerited /'ʌn'meritid/  

  • Tính từ
    không đáng, không xứng đáng