Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmannerly /ʌn'mænəli/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    bất lịch sự, vô giáo dục