Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmannerliness /ʌn'mænəlinis/  

  • Danh từ
    tính bất lịch sự, tính vô lễ; tính vô giáo dục, tính mất dạy