Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmaintainable /'ʌnmen'teinəbl/  

  • Tính từ
    không thể giữ được, không thể duy trì được