Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bị kết hợp, không bị ràng buộc