Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unladylike /'ʌn'leidilaik/  

  • Tính từ
    không xứng đáng với một bà quý phái; không có dáng quý phái