Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uniquely /ju:'ni:kli/  

  • Phó từ
    [một cách] độc nhất
    she is uniquely suited to the job
    cô ta là người độc nhất thích hợp cho công việc ấy