Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninvestigated /'ʌnin'vestigeitid/  

  • Tính từ
    không điều tra nghiên cứu