Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimpressionable /'ʌnim'preʃnəbl/  

  • Tính từ
    không xúc cảm
    không dễ bị ảnh hưởng