Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không giấu giếm, không che giấu