Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unheeding /'ʌn'hi:diɳ/  

  • Tính từ
    (+ to) không chú ý (đến), không lo lắng (đến)