Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unheedful /'ʌn'hi:dful/  

  • Tính từ
    (+ of) không chú ý, không để ý (đến)