Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unhealthful /'ʌn'helθful/  

  • Tính từ
    độc, hại sức khoẻ

    * Các từ tương tự:
    unhealthfulness