Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unhandy /'ʌn'hændi/  

  • Tính từ
    vụng, vụng về (người)
    bất tiện, khó sử dụng (dụng cụ)