Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unhallowed /ʌn'hæloud/  

  • Tính từ
    không được thánh hoá, không được tôn kính như thần thánh; không được coi là thiêng liêng