Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ungentlemanly /'ʌn'dʤentlmənli/  

  • Tính từ
    không lịch sự, không hào hoa phong nhã
    thiếu lễ độ, vô phép, mất dạy