Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ungenerous /'ʌn'dʤenərəs/  

  • Tính từ
    không rộng lượng, không khoan hồng
    không rộng rãi, không hào phóng

    * Các từ tương tự:
    ungenerously