Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ungallant /'ɳn'gælənt/  

  • Tính từ
    không chiều chuộng phụ nữ, không nịnh đầm