Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfruitful /'ʌn'fru:tful/  

 • Tính từ
  không tốt, không màu mỡ (đất)
  không có kết quả
  unfruitful manoeuvres
  những thủ đoạn không có kết quả, âm mưu không thành công
  không có lợi

  * Các từ tương tự:
  unfruitfully, unfruitfulness