Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bắt trả áo thầy tu