Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unforbearing /'ʌnfɔ:'beəriɳ/  

  • Tính từ
    không nhịn
    không kiên nhẫn chịu đựng