Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (động vật học) chưa đủ lông (chim)
    (nghĩa bóng) chưa có kinh nghiệm, còn non nớt, chưa từng trải
    không được trang trí bằng lông