Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tháo ra, mở ra, cởi ra, bỏ ra