Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không sợ sệt; dũng cảm; gan dạ