Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfairness /,ʌn'feənis/  

  • Danh từ
    sự bất công
    sự trái luật