Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unexpressive /'ʌniks'presiv/  

  • Tính từ
    không biểu lộ, không diễn cảm, thản nhiên (bộ mặt)

    * Các từ tương tự:
    unexpressively, unexpressiveness